Download Brochure

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ระบบจองห้องประชุม Meet in Touch ระบบจองห้องประชุมสมัยใหม่ ที่เข้ามาช่วยเหลือให้การจัดการห้องประชุมเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น เหมาะกับยุค Hybrid Working และการปรับตัวสู่ Workplace Transformation

ส่วนหนึ่งของบริษัทชั้นนำที่มั่นใจเลือกใช้ Meet in Touch

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดโบรชัวร์