Workplace Transformation Case Study

HOME PRODUCTS CENTER COMPANY

Company

  • ห้องประชุม 32 ห้อง
  • 2 อาคารสำนักงาน
  • พนักงานมากกว่า 1,000 คน

Key Challenges

  • ห้องประชุมไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
  • พนักงานมาไม่ตรงเวลาในการประชุม

Solutions

  • ระบบจองห้องประชุม
  • Flightboard

CHALLENGE

ก่อนที่ทางจะติดตั้งระบบจองห้องประชุม Meet in Touch แต่เดิมทางบริษัท HomePro จองห้องประชุมด้วยวิธีการแบบ Manual คือใช้กระดาษ A4 ติดที่หน้าห้องประชุม ในรูปแบบตารางการจองห้องประชุมแบบรายเดือน พนักงานที่ต้องการจะมาจองก็จดที่หน้าห้องประชุมที่ตัวเองต้องการ

ปัญหาที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างคือ พนักงานในบริษัทไม่สามารถมองเห็นสถานะของห้องประชุม รวมถึงพฤติกรรมการใช้ห้องประชุมที่ไม่ถูกลักษณะ เช่น การใช้ห้องประชุมเกินเวลาที่จอง จองห้องประชุมซ้อน หรือจองห้องประชุมแล้วไม่ได้ใช้ เป็นต้น

จากปัญหาที่กล่าวมาทั้งหมด ทำให้จำนวนห้องประชุมที่ไม่เพียงพอ ไม่สามารถรองรับจำนวนการประชุมทั้งหมดของทาง HomePro ได้

“ ปัญหาก่อนที่จะใช้ระบบจองห้องประชุม Meet in Touch เช่น การใช้ห้องประชุมเกินจากเวลาที่จอง การมาไม่ตรงเวลา และไม่มีหน้าจอแสดงสถานะห้องประชุม”

คุณไกรสิทธิ์ ม่วงเขียว
Assistant Vice President
Home Product Center PCL.

SOLUTIONS

ทางทีมงาน Meet in Touch ได้ติดตั้งระบบจองห้องประชุมให้กับทาง HomePro จำนวน 32 ห้องประชุม พร้อม Flightboard 2 จุด ตำแหน่งบริเวณ หน้าโซนห้องประชุม ที่สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย สำหรับอาคารสำนักงาน 2 แห่ง

ในส่วนของระบบจองห้องประชุม Meet in Touch ได้เชื่อมต่อเข้ากับระบบอีเมล Exchange เพื่อให้การใช้งานระบบจองห้องประชุม ทั้งในส่วนของการจองห้องประชุมและเชิญคนเข้าประชุม เป็นไปได้อย่างราบรื่น และรวดเร็ว

นอกจากนี้ ทีมงานเรายังได้มีการอบรบการใช้งานพร้อมคู่มือ เพื่อให้พนักงานเข้าใจและใช้งานระบบได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

RESULTS

หลังจากติดตั้งระบบจองห้องประชุม สิ่งแรกที่เห็นได้ชัดเจนคือ ภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดูทันสมัยและมีความ Innovative มากยิ่งขึ้น โดยลักษณะการใช้ห้องประชุมของ HomePro มีการประชุมร่วมกับ Vendor ข้างนอกค่อนข้างบ่อย ซึ่งเป็นที่ประทับใจของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมาก

หลังจากใช้งานระบบจองห้องประชุมเพียงไม่กี่เดือน ทาง HomePro ก็สามารถมีอัตราการใช้งานห้องประชุมที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อันเนื่องมาจากความสามารถของระบบจองห้องประชุม และ หน้าจอติดหน้าห้องประชุม Meet in Touch รวมถึงฟีเจอร์ต่างๆที่ครบวงจร รองรับการประชุมในบริษัทฯได้อย่างเพียงพอ

ในส่วนของพนักงานบริษัท HomePro สามารถใช้งานระบบได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ลดปัญหาการใช้ห้องประชุมจากเมื่อก่อนได้อย่างชัดเจน รวมถึงสามารถเห็นสถานะของห้องประชุมได้อย่างชัดเจนด้วยหน้าจอติดหน้าห้องประชุม

นอกจากนี้ ระบบจองห้องประชุม Meet in Touch ยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรและเป็นส่วนหนึ่งของการทำ Workplace Transformation สำหรับทาง HomePro แห่งนี้

“ ระบบจองห้องประชุม Meet in Touch สามารถ แก้ปัญหาได้ทุกอย่างเลย
เพราะฉะนั้นการจะทำห้องประชุมเพิ่มเติม  ตอนนี้ก็ ล้มโครงการไปเลยครับ

คุณไกรสิทธิ์ ม่วงเขียว
Assistant Vice President, Home Product Center PCL.

Meet in Touch

เปลี่ยนออฟฟิศของคุณให้ทันสมัยด้วย ระบบจองห้องประชุมสำหรับองค์กรอันดับ 1

ได้รับความเชื่อมั่นจากบริษัทชั้นนำมากกว่า 100 บริษัท