เมื่อเรารู้ “ปัญหา” “วัตถุประสงค์” และ“มีชุดความคิดของแต่ละคน”แล้ว ก็ถึงขั้นตอนระดมสมอง หรือการทำ Brainstorm ต่อไป โดยกระบวนการระหว่างการทำ Brainstorm จะต้องกำหนดผู้ดำเนินการขึ้นมาหนึ่งคน และมีหลักการในการทำการ Brainstorm ดังนี้

  1. ไม่วิพากษ์วิจารณ์ความคิด เพื่อให้ได้มุมมองที่หลากหลาย
  2. เปิดกว้างทางความคิดอย่างอิสระ และเปิดโอกาสให้ทุกคนได้นำเสนอ
  3. เน้นปริมาณความคิด ยิ่งมากยิ่งเพิ่มโอกาสในการบรรลุเป้าหมายของการแก้ปัญหา
  4. วิเคราะห์และจัดชุดความคิด หรือประเมินผลเพื่อให้ได้แนวทางในการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด
  5.  นำชุดความคิดที่ได้กลับมาทำการ Brainstorm อีกครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีความคิดใดตกหล่นอยู่

สิ่งที่เป็นปัญหาหลักของการทำการ Brainstorm ในหลายๆ ครั้ง คือจุดเริ่มต้นของการระบุปัญหา และบ่อยครั้งที่ปัญหาค่อนข้างคลุมเครือ ทำให้การระดมสมองเพื่อเดินไปสู่ทางแก้ไขจึงไม่ชัดเจนตามไปด้วย ดังนั้นเพื่อให้การประชุมไม่เสียเปล่า และเกิดเป็นชุดความคิดใหม่ๆ ได้จริงตามความต้องการ ลองนำ 4 ขั้นตอนเหล่านี้ไปใช้งาน เชื่อว่าการทำ Brainstorm ในครั้งหน้า จะเกิดแนวทางและไอเดียใหม่ๆ ขึ้นอย่างแน่นอน